§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Royal Meble Glamour, dostępny pod adresem internetowym royal-meble.pl, prowadzony jest przez Royal Meble Glamour Kamil Klawiński Spółka Jawna z siedzibą w Wawrowie, adres: Wawrów 18G, kod pocztowy: 66-400, gmina: Santok, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000886631, NIP 5993254894, REGON 388279688.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - Royal Meble Glamour Kamil Klawiński Spółka Jawna z siedzibą w Wawrów 18G, kod pocztowy 66-400, gmina: Santok, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000886631, NIP 5993254894, REGON 388279688.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym royal-meble.pl 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Wawrów 18G , 66-400 Gorzów Wlkp., 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop.online@royal-meble.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882 766 451

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 12 1140 2004 0000 3102 8104 9741

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09-17.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię oraz Nazwisko, Adres dostawy, Adres do faktury, Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), login oraz hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj koszyka",

c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu e-mail oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, standardowy czas dostawy to 5-7 dni robocze od daty dokonania płatności za zamówienie, zastrzegamy czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych ze względu na losowe sytuacje.

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wawrów 18G, 66-400 Gorzów Wielkopolski, gmina: Santok. Po skompletowaniu zamówienia otrzymasz mailowo informację na temat Twojego zamówienia. Zamówienie należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania tego powiadomienia. Za każdy następny dzień magazynowania koszt wynosi 100 zł brutto.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

b. Płatności elektroniczne, 

c. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 0 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin dostawy podany przy zamawianym Produkcie, tj. najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – następnego dnia roboczego od zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz poza Unie Europejską.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Dostawa w postaci odbioru osobistego Produktu przez Klienta jest bezpłatna. 

12. Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w salonie Royal Meble Glamour.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni (kalendarzowych) odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny gdy towar zakupiony nie uległ:

  • uszkodzeniu,
  • zniszczeniu,
  • zakupiony w ramach wyprzedaży, OUTLET, promocji lub towar powystawowy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie  płatności pomniejszonych w tym o : 

- koszty dostarczenia 

- wszelkiego rodzaju kosztów ubezpieczenia towaru 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni (kalendarzowych) od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. W okresie 14 dni (kalendarzowych) od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres:

ROYAL Meble Glamour

Wawrów 18G

66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: shop.online@royal-meble.pl

2. Zwrot będzie przyjęty pod warunkiem wypełnienia oświadczenia odstąpienia umowy (druk do pobrania na stronie) 

Proszę pamiętać również wypełnić Protokól zwrotu towaru

3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, uszkodzenia i zniszczenia.

4. Firma gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszonej o koszty dostawy i wszelkiego rodzaju kosztów ubezpieczenia towaru. 

5. Jeżeli przesyłka była nadana na koszt kupującego, w razie nadania paczki w ramach Promocji „ Przesyłka GRATIS!!!” ,kwota zwrotna będzie potrącona o kwotę przesyłki !!!!!!!!!

6. Towar sprowadzony i wyprodukowany pod indywidualne zamówienie Klienta nie podlega możliwości zwrotu.

7. Nie zwracamy kosztów dostawy towaru. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania przez ROYAL MEBLE GLAMOUR zwróconego towaru.

9. Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nie uszkodzony, wstępnie sprawdzany przez producenta a następnie dokładnie przed wysyłką - (o ile jest to możliwe) przez osoby przygotowujące paczkę.

10. Reklamowany produkt musi być kompletny, dowód zakupu (paragon lub FV) oraz opis usterki wraz z adresem i telefonem klienta.

11. Nie odbieramy wysyłek "za pobraniem" i nie ponosimy kosztów wysyłek poniesionych przez klienta bez uzgodnienia z naszym konsultantem.

12. Wszystkie reklamowane produkty kupujący dostarcza na własny koszt do miejsca wyznaczonego przez sprzedawcę.

13. Formularz zgłoszenia reklamacji można pobrać tutaj.

REKLAMACJA NIE OBEJMUJE:

1. Towarów wyprzedażowych, promocyjnych, outletowych oraz towarów po ekspozycyjnych, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu (tu reklamacje należy kierować do dostawcy)

2. uszkodzeń opakowania (na przykład: pudła, torby, kasety, walizki) oraz dodatków i gratisów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

Pamiętaj, aby sprawdzić paczkę w obecności kuriera lub listonosza i w razie jakichkolwiek uszkodzeń spisać protokół uszkodzenia, który jest podstawą do ubiegania się o wymianę towaru lub zwrot poniesionych kosztów.

W innym przypadku nie uwzględniamy reklamacji, jeśli towar został uszkodzony podczas transportu!!!

Protokół należy spisać tego samego dnia!!!

W przypadku dodatkowych pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres shop.online@royal-meble.pl.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj. przede wszystkim w celu zarejestrowania się w Sklepie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Klienta Produktu, korzystania przez Klienta ze wszelkich uprawnień konsumenckich, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Dane osobowe są zbierane także w szczególności w celu przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich; wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych.

3. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w związku z czym odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być zwłaszcza: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

Dane osobowe Klientów Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą Klienta wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

6. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Klient może zgłaszać do Sprzedawcy na adresy wskazane w § 3 Regulaminu.

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas istnienia konta Klienta w Sklepie. Dane osobowe będą przetwarzane także przez czas realizacji zawartych umów, jak również przez okres wymagany do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przez czas pozwalający na do dochodzenie przez Sprzedawcę jego roszczeń lub obronę Sprzedawcy przed roszczeniami Klientów czy podmiotów trzecich. 

8. Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klientów. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu lub świadczenia usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies),
aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie.
Więcej o naszej Polityce Prywatności można znaleźć tutaj.